ASI

  Informacje udostępniane w ramach strony internetowej spółki TREDECIM ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”)  jako zewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną   Niniejsza informacja Spółki wynika z obowiązków zawartych w następujących aktach prawnych (dalej „Informacja”): Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania […]

 

Informacje udostępniane w ramach strony internetowej

spółki TREDECIM ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”)

 jako zewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną

 

Niniejsza informacja Spółki wynika z obowiązków zawartych w następujących aktach prawnych (dalej „Informacja”):

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie SFDR”);
  2. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie RTS”);
  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 z późn. zm., dalej „Taksonomia”)

dalej łącznie zwane „Regulacje ESG.

 

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z REGULACJI ESG

 

  1. WPROWADZENIE

 

Spółka jest spółką celową i zarazem, na gruncie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), prowadzi działalność jako zewnętrznie Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ZASI”). Przedmiotem działalności jako zewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną jest wyłącznie zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”), w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu.

 

Spółka jest objęta zakresem stosowania Regulacji ESG, gdyż jest uczestnikiem rynku finansowego, a zarządzane przez Spółkę ASI stanowi produkt finansowy.

 

Z uwagi na fakt, że ZASI działa jedynie na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), część regulacji Rozporządzenia SFDR zostanie zastosowana na zasadzie analogii zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej[1] oraz stanowiskiem KNF zawartym w piśmie z dnia 5 września 2023 r. (dalej: „Stanowiska Organów Nadzoru”)

 

  1. PRZYCZYNY UZNANIA RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA NIEZNACZĄCE

 

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, uczestnicy rynku finansowego zobligowani są do  opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, zgodnie z art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, zostało zdefiniowane jako sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

 

Spółka podjęła decyzję o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w rozumieniu postanowień Rozporządzenia SFDR, przez co należy rozumieć, że Spółka nie sporządziła oraz nie przyjęła strategii określającej sposób uwzględniania sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji („Strategia”).

 

Jednocześnie Spółka wskazuje, że poinformuje inwestorów lub potencjalnych inwestorów o ewentualnym terminie przyjęcia Strategii, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jej przyjęcie, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ze zmiany w zakresie sposobu dokonywania przez zarządzanie przez Spółkę ASI inwestycji.

 

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu (art. 4 ust. 1 oraz 7 ust. 2 Rozporządzenia SFDR).

 

Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

 

Przy dokonywaniu inwestycji, ASI obecnie nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z perspektywy oddziaływania jej inwestycji na otoczenie. Inwestycje ASI mają bowiem charakter niepubliczny (np. aktywa niedopuszczone do obrotu na giełdzie, transakcje private equity lub venture capital) – w związku z czym dostęp do informacji mających kluczowe znaczenie dla dokonywania oceny negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju jest utrudnione. Jednocześnie Spółka, w żaden sposób nie wyklucza zmiany podejścia w odniesieniu do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości, co będzie wiązało się z przyjęciem przez Spółkę odpowiedniej Strategii i poinformowanie o tym inwestorów.

 

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR)

 

Zgodnie postanowieniami dyrektywy 2011/61/UE („Dyrektywa ZAFI”), w szczególności art. 3 ust. 2 Dyrektywy ZAFI, gdy łączna wartość zarządzanych aktywów, w tym aktywów nabytych za pomocą dźwigni finansowej, ogółem nie przekracza progu 100 mln EUR; lub nie przekracza progu 500 mln EUR, gdy portfele Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych składają się z Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych, które nie stosują dźwigni finansowej, i w których prawa do umorzenia nie mogą być wykonywane przez okres pięciu lat od daty początkowej inwestycji w każdy Alternatywny Funduszy Inwestycyjny, Alternatywny Fundusz Inwestycyjny nie jest zobowiązany do stosowania polityki wynagrodzeń.

 

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie wprost w art. 70zb ust. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2023 poz. 681z późn. zm.) („Ustawa”), wskazującym na brak zastosowania art. 70j Ustawy nakazującym zobowiązanie do opracowania i wdrożenia polityki wynagrodzeń ZASI, wobec ZASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Mając na uwadze powyższe Spółka zwolniona jest z obowiązku wdrożenia oraz opracowania polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie, tym samym Spółka nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzeniem do działalności Spółki ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

 

Jednocześnie, zgodnie ze Stanowiskami Organów Nadzoru, Spółka uwzględni informacje o sposobie zapewniania spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w regulaminie wynagradzania, przyjętym przez Spółkę na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (dalej: „KP”), w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Spółkę do przyjęcia ww. regulaminu wynagradzania zgodnie z przepisami KP.

 

Przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy (art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 Rozporządzenia SFDR)

 

Spółka nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny.

 

 

 

 

 

[1]https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_02_letter_to_eu_commission_on_priority_issues_relating_to_sfdr_application.pdf

Udostępnij